Centrum Technologii Środowiskowych przy Multimedialnym Centrum Natura

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt – Centrum Technologii Środowiskowych przy Multimedialnym Centrum NATURA

W ramach projektu powstały:
• interaktywna ekspozycja stacjonarna oparta na procesie selekcji odpadów domowych i komunalnych, obrazująca technologie wykorzystanie odpadów w celach przemysłowych i nieprzemysłowych.
• 2 pokazy multimedialne demonstrujące rozwiązania i technologie przetwarzania odpadów i ich wtórnego wykorzystania.

W ramach projektu prezentowane są wybrane, nowatorskie rozwiązania pozwalające na przetworzenie odpadów i ich dalsze wykorzystanie oraz, co równie ważne, przyczyniające się do ograniczania i zmniejszania ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

Oferta edukacyjna nakierowana jest na przedstawienie:
• rozwiązania przekształcającego odpady komunalne w masę (biomasę) wykorzystywaną następnie do generowania energii elektrycznej i cieplnej, do zastosowań przemysłowych i domowych; pozwala to także na przybliżenie koncepcji odnawialnych źródeł energii;
• rozwiązania pozwalającego na utylizację odpadów trudnych do wtórnego przetwarzania (w tym nie podlegających klasycznemu recyclingowi), a stanowiących znaczące obciążenie dla środowiska, jak opony samochodowe, folie, opakowania wielomateriałowe, tekstylia i in.; powstają z nich materiały wykorzystywane w procesie budowy dróg, autostrad czy nasypów, czy w innych zastosowaniach przemysłowych;
• rozwiązania pozwalającego na wykorzystanie przekształconych odpadów do rekultywacji terenów zdegradowanych, gdzie nastąpiło zaburzenie lub zniszczenie naturalnych procesów biologicznych, jak choćby tereny poprzemysłowe czy po zamkniętych składowiskach odpadów i wysypiskach; mają one szczególną wartość środowiskową.

Zapraszamy na zajęcia w interaktywnym Centrum Technologii Środowiskowych, ekspozycja poświęcona jest gospodarce odpadami gdzie prezentujemy nowatorskie rozwiązania pozwalające na przetworzenie odpadów i ich dalsze wykorzystanie w celach przemysłowych i nieprzemysłowych.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

fdrNFOS_logo